Het is van groot belang dat energiecoöperaties tijdig op de hoogte zijn van mogelijke locaties in de regio voor zon- en windenergie. Er is voor het eerst een overzicht gedeeld van initiatieven en gemeentelijk vastgoed in Haarlem, die beschikbaar zijn voor collectieve zonnedaken. Een belangrijke mijlpaal en een resultaat van de Empower samenwerkingen. Hoe organiseer je vervolgens een goede samenwerking om die locaties in te vullen? En er zijn heldere ambities vastgesteld, zo gaat Stichting Kennemer Energie zich actief richten op VvE’s en onderwijsinstellingen.

Op dinsdagmiddag 16 februari jl. organiseerde de Stichting Stadsgarage i.s.m. Stichting Kennemer Energie, Coöperatie Kennemer Kracht en gemeente Haarlem een actie-sessie “Empower – Regionale Energie Participatie”. Het programma was samengesteld op basis van de gesprekken met de partners en de uitkomsten van de poll. De online actie-sessie leverde ook kennis en inspiratie op aan de hand van een update over het gebouwenoffensief, innovatieve technieken bij Buurtenergiehub de Krim en inspirerende voorbeelden van lokaal eigendom uit het land.

Deze actie-sessie was bestemd voor energiecoöperaties en ambtenaren in IJmond en Zuid-Kennemerland. Met als doel: Het versnellen van de energietransitie door burgers te laten participeren in lokale energieprojecten in IJmond en Zuid-Kennemerland. Burgerparticipatie is daarbij heel belangrijk, want de ambitie is dat 50% van de duurzame energieopwekking lokaal eigendom betreft. De presentaties en video’s vind je hieronder. Deze delen we graag, zodat we samen steeds meer kennis opbouwen over de regionale energietransitie.

Update gebouwenoffensief

Liesbet Hanekroot van Stichting Kennemer Energie (SKK) verzorgde een update over het gebouwenoffensief. Er is goed inzicht in de verschillende belangen, behoeften en regelingen van gebouweneigenaren.

Hierdoor kan SKE deze beter per niche benaderen. De uitkomst van de eerste fase is dat SKE zich dit jaar actief gaat richten op VvE’s (woningen) en verdiepen in scholen en onderwijsinstellingen.
In deze niches zijn de minste juridische beperkingen en de meeste lokale bindingen.

Zo kunnen ze dit jaar nog stappen maken zodat de komende jaren daken worden gerealiseerd. Dat betekent niet dat SKE of Kennemer kracht zich niet meer richt op andere mogelijkheden, maar dit betreft het actief benaderen en daarmee focus op onderwijsdaken en VvE daken.

Buurtenergiehub de Krim – samenwerking en innovatie

Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim, geeft ons een mooi vergezicht voor de plannen voor de energiehub bij de Orionzone, de ontwikkelzone in Haarlem-Noord. Over samenwerking en innovatie. Met innovatieve technieken; oprolbare panelen op de atletiekbaan en het Kinheim stadion en mogelijke waterstof toepassingen. Een verwachte inzetbaarheid van 3000 tot 4000 daken. Een mooie ambitie, waaronder een energieneutraal Sportpark Pim Mulier. De interactie wordt direct gezocht, Stichting Kennemer Energie helpt graag mee met de VvE’s!

Overzicht mogelijke projectlocaties gemeente Haarlem

Jim van Keulen, Junior Programma Manager Energietransitie gemeente Haarlem, neemt ons mee; Waar staan we nu met de RES? Hoe werkt het en wat het betekent m.b.t. “zoekgebieden”? Wat is een generiek of specifiek zoekgebied? En waarop ligt de focus van jouw regio IJmond of Zuid-Kennemerland? In Haarlem is een eerste concept van een overzichtslijst opgesteld van mogelijke locaties, een document om te delen. De ambitie is om in onze regio met een overzichtslijst van verwachte projecten te werken. Dit levert mooie aanknopingspunten voor o.a. Coöperatie Kennemer Kracht om in gesprek te gaan; “dit levert heel veel inzicht”.

Beschikbaar stellen gemeentelijke daken voor energiecoöperaties

Sam de Guchteneire, Team Duurzaamheid gemeente Haarlem, geeft een presentatie over het beschikbaar stellen van gemeentelijke daken voor energiecoöperaties. Beginnende met een korte samenvatting van een aantal stappen, het blijft maatwerk, die je moet volgen voor het beschikbaar stellen van daken van gemeentelijk vastgoed. Vervolgens de uitdagingen, voordelen voor de gemeente en concrete voorbeelden in Haarlem.

Hoe organiseer je een goede samenwerking voor gezamenlijke duurzame opwek?

Aan de hand van het vervolg op het Schoteroog project maakten Stichting Kennemer Energie (SKE), Energiecoöperatie Kennemer Kracht (CKK), Gemeente Haarlem en Stichting Stadsgarage een gezamenlijke aanpak om lokale duurzame energieopwekking te versnellen. Wat is daar voor nodig in onze regio? Ido de Vries van Stichting Stadsgarage deelt de bevindingen, uitdagingen en voordelen. Tenslotte de heldere ambities van Kennemer Kracht (Erna Hollander) en Stichting Kennemer Energie (Liesbet Hanekroot).
De ambitie van de Stadsgarage is: Download de presentatie
De ambitie van Kennemer Energie is: Download de presentatie
De ambitie van Kennemer Kracht is: Download de presentatie

Inspirerende voorbeelden: nationaal en regionaal

Het is goed om te leren van inspirerende voorbeelden uit het land. Deze voorbeelden helpen om de lokale ambities te realiseren. Aernoud Olde, vertegenwoordiger van de energiecoöperaties in de RES voor Noord Holland Zuid en de Participatiecoalitie, deelt concrete succesvolle voorbeelden van lokaal eigendom. Hij tipt de Lokale Energie Monitor, van Hier Opgewekt waar de voortgang voor lokale coöperaties staat weergegeven, alsmede de mogelijkheid om contact op te nemen met de betreffende coöperaties voor kennisdeling.

Dank aan alle aanwezigen en sprekers. Hoe nu verder? In komende actie-sessies volgen thema’s om de versnelling van de gezamenlijke duurzame opwek vorm te geven. De volgende actie-sessie zal in mei plaatsvinden. In komende actie-sessies volgen thema’s om de versnelling van de gezamenlijke duurzame opwek vorm te geven. Blijf op de hoogte via de website, schrijf je in op de nieuwsbrief of neem contact op met info@stichtingstadsgarage.nl. De Stadsgarage en Empower De Stadsgarage helpt en faciliteert energiecoöperaties, gemeenten en burgerinitiatieven bij de kansen voor de energietransitie in IJmond en Zuid-Kennemerland. We hebben immers allemaal dezelfde uitdagingen en doelstellingen. Door kennisuitwisseling, samenwerking en een sterk regionaal netwerk versnellen we samen de duurzame energieopwekking en burgerparticipatie in onze regio. We werken hierbij samen met gemeente Haarlem, Coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Kennemer Energie in het Europese programma Empower.